TANDVÅRD ENLIGT SJUKVÅRDSTAXAN

Patienten kan få tandvård genom landstinget till samma pris som sjukvård i vissa situationer. Det gäller när tandvården är ett led i en sjukdomsbehandling,  i de här fallen gäller samma regler som för sjukvården i övrigt. Patienten betalar landstingets patientavgift, och avgiften får räknas in i det högkostnadsskydd som finns inom den öppna sjukvården.

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Den behandlande läkaren avgör tillsammans med tandläkaren om patienten behöver tandvård under en begränsad tid tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Om patienten gör det skickar den behandlande läkaren en remiss till tandläkaren.
Patienten kan ha rätt till tandvård som en del av en sjukdomsbehandling om hon eller han har:

  • en medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet
  • en defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet
  • en tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall
  • muntorrhet orsakad av Sjögrens syndrom,
  • muntorrhet efter strålbehandling mot huvudet eller halsregionen.

Patienten kan också ha rätt till tandvård som en del av en sjukdomsbehandling om hon eller han går igenom eller ska gå igenom infektionssanering inför ett kirurgiskt ingrepp där fullständig infektionsfrihet är ett krav infektionssanering på grund av en allvarlig sjukdom, medicinering eller allvarligt nedsatt immunförsvar som orsakat förändringar i munslemhinnan utredning om misstänkt samband mellan munhälsa och sjukdom
infektionssanering i samband med strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
behandling för långvariga svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen behandling för allvarlig sömnapné, det vill säga andningsuppehåll under sömn behandling för extremt tandvårdsrädda personer utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktion mot dentala material, utbyte av tandfyllningar som ett led i en medicinsk rehabilitering.

Kirurgisk tandvård på sjukhus
För vissa oralkirurgiska ingrepp som måste göras på sjukhus gäller samma regler som för hälso- och sjukvården i övrigt.

Tandvård i hemmet

Patienter som har svårt att ta sig till tandläkaren kan få tandvård i hemmet.
Det gäller den som:

  • bor i något av kommunens särskilda boenden för äldre eller funktionshindrade och har ett stort behov av vård, omsorg eller service får hemsjukvård
  • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller
    bor hemma och har ett stort behov av vård, omsorg eller service.

Dessa patienter har rätt till ett årligt kostnadsfritt besök där en tandläkare eller tandhygienist bedömer behovet av tandvård. I samband med besöket ska tandläkaren eller tandhygienisten också informera vårdpersonalen om patientens dagliga behov av munvård. Patienten ska inte själv behöva kontakta en tandläkare, utan landstinget ansvarar för att patienten får ett erbjudande om en bedömning. Patienten kan alltså inte själv välja tandläkare.

Nödvändig tandvård

Patienter som behöver tandvård för att förbättra sina möjligheter att äta utan smärta och obehag har rätt till så kallad nödvändig tandvård. Landstinget bestämmer patientavgiften och den får räknas in i det högkostnadsskydd som gäller inom den öppna sjukvården. Patienten kan själv välja vilken tandläkare som ska utföra tandvården.
För att ha rätt till nödvändig tandvård behöver patienten ett intyg från sjukhemmet, hemtjänsten, distriktssköterskan eller liknande. Vem som skriver ut intyget varierar mellan olika landsting.

Källa: Försäkringskassan www.forsakringskassan.se